Деконструкція

Деконструкція – теоретична концепція, що знайшла широке поширення у літературознавстві та мистецтві” Базується на виявленні в текстах опорних понять і шару метафор, котрі вказують на несамтожність тексту, на перегук його з іншими, більш ранніми текстами. Виникла в річищі структуралізму, є опорною стратегією опозиційного до структуралізму напряму – постструктуралізму, котрий виник на межі 60-70-х XX ст. на грунті структуралізму і став своєрідним запереченням його. Постструктуралісти спираються на судження французького філософа Ж. дерріди

– теоретика д., на якого значною мірою вплинули Г.-В.-Ф. Гегель, Ф. Ніцше, Е. Гуссерль, М. Хайдегтер, 3.Фрейд, літературний авангард (А. Арто, Ж. Батай, М. Бланшо та ін.). Головними об’єктами дослідницької роботи Ж. дерріди є філософські метафізичні тексти. Мета – подолання метафізичності тексту способом д. У. світлі д. сьогодення в тексті не існує; минуле залишає в нім свій слід, а майбутнє – ескіз своїх контурів; текст – це втілення принципу гетерономності, це новотвір, на “тілі” якого видніються сліди багатьох “щеплень”, знаки “включеності” у цей текст інших текстів. д. – особлива
стратегія у відношенні до тексту: вона включає в себе одночасно і його “деструкцію”, і його реконструкцію. Термін д. Ж. дерріда запозичив у М. Хайдеггера, переосмисливши та застосувавши до нових умов хайдеггерівське поняття “деструкція”, скероване на позитивне засвоєння минулого, на позитивне смислотворення. Вихідний пункт і основна позиція д. – неможливість перебувати поза текстом. Теорію д. використовують сучасні літературознавці, які розробляють проблеми інтерпретації та інтертекстуальності. д. зробила надзвичайно великий вплив на науку про літературу: під знаком Ж. дерріди розвивається англо – (особливо американське) й франкомовне літературознавство 80-90 у своєму постструктуралістському варіанті (д.-Х. Міллер, Г. Блум, Юлія Крістева). В українськім літературознавстві популяризують теорію д. Соломія Павличко, Тамара Гундорова та ін.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
(1 votes, average: 5,00 out of 5)
Текст опис про горобця.
Ви зараз читаєте: Деконструкція
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.