Теорія літератури

Взаємовплив
Стаття
Бідна рима
Ф’юдживісти
Перифраз, Перифраза
Билиця, Бувальщина
Редагування
Усна народна творчість – українська література
Словоподіл
Літературно-критичний огляд
Євангеліє
Притча
Видання
Дактилічна клаузула
Дисфемізм, дифемізм
Література перехідної доби
Досвід
Літературознавство
Дезакцентуація
Автобіографія
Фоніка
Буриме
Консонанс
Поетичний синтаксис в українській літературі
Мустезад
Діаріуш
Георгіки
Салонна література
Баєчка
Кита
Актуалізація
Бібліотека
Глоса
Літературний жанр
Грамоти
Сходинки (Східці), або драбинка
Теорія єдиною потоку
Буфонада
Бароко
Арсенал художніх засобів
Українська лірика воєнних часів
Паралелізм
Жанр літературно-художньої критики
Шестивірш
Архілохів рядок
Сентименталізм
Заум
Художні засоби (зображально-виражальні)
Гонкурівська академія
Кладовищенська поезія
Історико-біографічна література
Шванк
Леонінський вірш, або Леонін
Еллінізм
Літературний архів
Оповите, або Кільцеве римування
Заготовки матеріалу до літературного твору
Остромирове євангеліє
Заробітчанські пісні
Літературна група
Крата
Плеоназм
Інтенціональність
Парнас
Білий вірш
Дифірамб
Неокласицизм та неокласики в українській літературі
Канва
Есе
Історичні пісні
Хамса, або П’ятерниця
Теорія наслідування, або Мімезис
Комедія масок, або Комедія дель арте
Скальд
Монастирсько-церковні літописи
Інсценізація, або Інсценівка
Цикл
Аритмія
Азбуковники
Реалізм – визначення
Емський указ
Стереотипне видання
Гедонізм
Апокрифи
Публіцистична лірика
Енклітика
Кондак
Силабо-тонічне віршування
Металогія
Ригоризм
Аперцепція
Псалми
Багата рима
Метажанри
Архітектоніка
Антономазія
Декаданс
Видіння, або Візія
Ікт
Анаколуф
Класицизм веймарський
Кільце
Пісня
Центон
Карикатура
Пауза або Павза
Ампліфікація
Авантюрний роман
Літературний період, або Літературна доба (епоха)
Літературний монтаж
Позасюжетні елементи в літературі
Відчуження
Комічне
Літературознавче джерелознавство
Діатриба
Гробіанська література
Проклітика
Драматичні твори в українській літературі
Екскурс
Переспів
Ідеал
Веди, або Ведична література
Тенденційність у літературі
Відсторонення
Рубаї
Добро
Мусадас
Троп
Літературна дискусія
Канон
Критерій оцінки літературного твору
Віршовий розмір, або Метр
Атонування
Повістка
Акцентний вірш
Гра в літературній творчості
Літота
“ГАРТ” – Літературне угруповання
Космізм
Вертеп
Жовнірські пісні
Сирвента
Байківниця
Поетизм
Імпресіонізм
Епопея
Антиметабола
Іманентність
Пасквіль
Датування твору
Строфіка
Лібретто
Евфемізм
Транскрипція
Повтор, або Повторення
Мініатюра
Дохмій
Гуманізм
Головний наголос
Марсійя
Генетичне вивчення літератури
Константа
Анакруза
Панегірик
Тактовик
Заджал
Пеон, або Пеан
Ритміка
Апострофа
Трагікомедія
Розповідь
Лірика
Бейт
Коментар
Лібортени, або Лібертини
Аттична комедія
Полісемія
Компіляція
Підтекст
Гімн
Дар (обдарованість)
Види комічного в українській літературі
Оксиморон
Романтизм – визначення
Міфологія
Ідейність літератури
Порівняння
Художня деталь в літературі
Єдність часу, місця і дії
Антропологізм
Ідіолект
Формальний метод у літературознавстві
Епістолографія
Світогляд і творчість
Міфологічна школа
Шаїрі
Касида
Балада
Есхатологія
Афоризм
Тетраптих
Міракль
Вульгарний соціологізм у літературознавстві
Риторичне звертання
Мелодика вірша
Вояцька повість
Ронсарова строфа
Прозаїзм
Трувер
Житійна література
Сапфічна строфа
Кредо
Гнома
Усмішка
Гімнографія
Декламація
Постмодернізм в українській літературі
Антипод
Літопис життя і творчості письменника
Лексика
Ономатопея
Нерівноскладовий вірш
Триметр
Мовознавство (лінгвістика)
Еквіритмічність
Мелічна поезія, або Меліка
Амбівалентність
Дидактична література
Памфлет
Аналогія
Давня українська література
Футуризм – авангардний напрям у літературі й мистецтві
Гетерофемія
Епіграф, або Мотто
Архетип
Ансамбль книги
Купюра
СПУ – Літературне угруповання
Антропонім
Комунікація в мистецтві
Маринізм
Драма абсурду
Балабанів гурток
Кенотафія
Мова-посередник
Враження у творчому процесі письменника
Історична школа у фольклористиці
Тропи в українській літературі
Києво-Печерський патерик
Жаргон
Празький лінгвістичний гурток
Чернігівські Атени
Фрашка
Соціальне замовлення
Ізотонізм
Хор
Егалітаризм
Спілка письменників України (СПУ)
Акмеїзм
Епітафія
Харківська школа романтиків
Колодчанські пісні
Істина
Речитатив
У чому особливість сучасної української прози?
Менестрель
МУР – Літературне угруповання
Дійсність
Структуралізм у літературознавстві
Мнемонічні вірші
Альба
Бібліологія
Демократія і література
Дискурс
Декламативна поезія
Пролог
Інтерв’ю
Айрен
Художній простір і час – визначення
Експозиція
Філософська лірика
Екзистенціалізм у літературі
Метонімія
“ПРАЗЬКА ШКОЛА” – Літературне угруповання
Епіфора
Дарчий примірник книги
Тернарне римування
Дискурс – визначення
Сублімація
Тетралогія
Експромт
Димінутив
Набір
Фабула
Дисонанс
Сугестивна лірика
Абревіатура
Символ
Кореляція
Психологізм в літературі
Гіпометрія
Метрика
Проза
Кіноповість – визначення
Фоліант
Анапест
Колядки
Рима
Епітома
Авторське право
Інтер’єр
Дедикація
Месневі
Сфрагіда
Октава
Коліно
Власне драма – визначення
Кінетична мова
Актуальність художнього твору
Містерія
Дадаїзм
Бібліофіл
Автентичний
Поема
Бард
Еклога
Терцет
Мова
Класовість літератури
Іллітерат
Пастораль
Гайдамацькі пісні
Антиклімакс
Калька
Імажинізм
Щоденник
Екранізація
Антифраз, або Антифразис
Виступ під час дискусії
Апарат книги
Емблема
Ілюстративність у літературі
Туюг
Записна книжка письменника, або Записник
Геній
Аннали
Мезостих
Кватерна
Вокалізм
Гіперкорекція
Завершений твір
Епітет
Габровський гумор
Експресіонізм – літературно-мистецька стильова течія початку XX ст
Адресат
Евритмія
Звеличання
Персоніфікація
Наймитські пісні
Вияв постмодернізму в українській літературі останнього часу. Сучасні часописи та альманахи
Волочебні пісні
Теонім
Бутафорія
Шарж
Естетизм
Еволюційний метод
Шумка, або Чабарашка
Поетика
Колискові пісні
Металінгвістика
Детермінізм
Афереза
Опорний приголосний звук
Варіанти тексту
Стиль
Версифікаторство
Риторичне запитання
Сага
Еколалія
Цезура
Стенографія
Вставна новела
Авторський аркуш
Секстина
Мелодрама
Ритм
Мораліте
Кліше мовні
Мім
Пастель
Макаронічний вірш
Астрофічний вірш
Аполітизм
Тирада
Ваганти
Культурно-історична школа
Експресіонізм
Оронім
Мартиролог
Диван
Ашуг
Геппенінг
Жартівливі пісні
Адонічний вірш
Клімакс
Імітація
Зіткнення, або Анадиплозис
Аболіціоністська література
Нова українська література
Реквієм
Козацькі літописи
Гармонія
Перипетія
Ауто, або Ауту
Алкманова строфа
Алегорія
Естетичне почуття
Марінізм
Взаємодія
Проблематика та конфлікт у художньому творі
Сентименталізм – визначення
Лінгвістика тексту
Рефрен
Література для дітей
Хорей, або Трохей
Розстріляне відродження – літературно-мистецьке покоління 20-х – 30-х рр. XX ст. в Україні
Гліконівський вірш або Гліконей
Апологія
Кларнетизм – світоглядно-естетична концепція Павла Ти­чини
Гротеск
Авангардизм
Революційний романтизм
Табу
Дотеп
Пуант
Упорядкування
Колізія
Автокритика
Некролог
Українська література повоєнних років
Асонанс
Дума – жанр
Шістдесятники
Гносеологізм у літературознавстві
Академічне літературознавство
Каламбур
Дилогія
Духовно-історична школа
Новітня українська література
Ораторська проза
Метаморфоза
Флуксус
Аспанфут
Гіпербола
Художня деталь
Контамінація
Основні теоретико-літературні поняття в українській літературі
Андієвська Емма – Біографія
Літописи крайові
Дешифрування
Тема
Літопис
Трагічне
Сатира
Бібліографія
Символізм в літературі
Постійні епітети
Артурівські легенди
Аттикізм
Епіграма
Весільні пісні
Фольклоризм
Радянська література
Нартський епос
Легенда
Анафора
Дастан
Глаголиця
Лубкова література
Меніппова сатира, або Меніппова сатура
Семіотика (семіологія)
Епос
Деконструкція
Сказання
Драматична поема
Феміністична критика
Еристика
Хоріямб
Літературно-артистичне товариство
Кларизм
Антакласис
Звуковий повтор
Герменевтика
Кларнетизм
Атеїзм у літературі
Рококо
Поліметрія
Відлунювання
Аплікація
МАРС – Літературне угруповання
P 1 of 3123
Copyright © Українська література 2020. All Rights Reserved.